Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 249 501€ 1 334 435€ 691 257€ 415 636€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 990 823€ 1 135 853€ 604 948€ 378 674€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
5 965€ 9 403€ 9 004€ 1 935€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
5 965€ 9 403€ 9 004€ 1 935€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
3 984 858€ 1 126 450€ 595 944€ 376 738€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
42 078€ 42 078€ 42 078€ 42 078€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
2 332€ 2 332€ 2 332€ 2 796€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
375 485€ 389 886€ 220 722€ 230 014€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
251 769€ 182 769€ 130 012€ 35 091€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
135€ 18 456€ 39 288€ 60 121€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
221 068€ 232 128€ 143 388€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
3 091 990€ 258 801€ 18 123€ 6 639€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
244 346€ 192 490€ 78 972€ 32 308€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
18 931€ 21 037€ 15 857€ 17 077€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
18 931€ 21 037€ 15 857€ 17 077€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
5 091€ 9 379€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 830€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
5 091€ 7 549€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
27 336€ 3 287€ 7 320€ 4 302€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
24 986€ 85€ 127€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
2 157€ 402€ 1 544€ 2 653€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
192€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
2 800€ 5 649€ 1 649€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
192 989€ 158 788€ 55 795€ 10 928€
087
2.
Ceniny
(213))
46€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
192 989€ 158 788€ 55 795€ 10 883€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
14 332€ 6 091€ 7 337€ 4 655€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
14 332€ 6 091€ 7 337€ 4 655€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
1€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 249 501€ 1 334 435€ 691 257€ 415 636€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-1 539 456€ -1 563 651€ -1 636 717€ -1 724 804€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-1 539 456€ -1 563 651€ -1 636 717€ -1 724 804€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-1 563 409€ -1 636 717€ -1 739 818€ -1 712 844€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
23 953€ 73 067€ 103 101€ -11 960€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 787 580€ 2 898 085€ 2 327 974€ 2 057 285€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 581 576€ 1 581 576€ 1 641 576€ 1 731 576€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
1 581 576€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
1 581 576€ 1 641 576€ 1 731 576€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
3 661 729€ 1 135 853€ 604 948€ 295 518€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
3 661 729€ 1 135 853€ 604 948€ 295 518€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
197 283€ 163 150€ 59 795€ 14 883€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
154 087€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
32 989€ 8 788€ 5 565€ 10 653€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
10 207€ 154 363€ 54 230€ 4 230€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
346 992€ 17 506€ 21 656€ 15 308€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
331 879€ 2 796€ 97€ 14 745€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
14 904€ 14 710€ 21 519€ 218€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
210€ 40€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
345€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 377€ 0€ 83 155€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
1 377€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
83 155€