Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
728 143 € 159 824 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
638 100 € 155 000 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
638 100 € 155 000 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
155 000€ 155 000€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
483 100€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
90 043 € 4 824 €
015
B.I.
Zásoby
51 443€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 586 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
4 579€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
7€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
34 014 € 4 824 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
34 014€ 4 824€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
728 143 € 159 824 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
137 145 € 136 949 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
160 000 € 160 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
160 000€ 160 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-23 052€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
197 € -23 051 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
590 998 € 22 875 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
22 875€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
583 231 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
288 189€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
17 344€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
940€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
276 758€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
7 767€