Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Smart City Eko s. r. o. v likvidácii [zrušená]

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2023
31.08.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.02.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
119€ 66 786 783€ 6 255 312€ 20 050 543€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 143 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 143€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 309 € 20 900 € 19 010 € 60 529 € 7 436 € 9 724 € 6 702 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
6€ 29€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
12 276€ 20 880€ 19 010€ 60 430€ 7 394€ 9 691€ 6 366€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
33€ 20€ 99€ 36€ 33€ 307€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-12 309 € -20 900 € -19 010 € -53 386 € -7 436 € -9 724 € -6 702 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-12 276 € -20 880 € -19 010 € -60 430 € -7 400 € -9 691 € -6 395 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
119 € 66 786 782 € 6 255 313 € 20 043 400 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
656 526 € 1 770 848 € 2 246 842 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
654 053€ 1 770 848€ 2 246 842€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 473€
42
XII.
Kurzové zisky
119€ 66 130 256€ 4 367 687€ 16 814 088€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
116 778€ 982 470€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
163 € 66 805 457 € 6 118 805 € 19 938 782 € 165 € 165 € 78 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
638 187 € 1 677 565 € 2 176 390 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
638 187€ 1 677 565€ 2 176 390€
52
O.
Kurzové straty
131€ 66 131 019€ 4 359 254€ 16 831 182€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32€ 36 251€ 81 986€ 931 210€ 165€ 165€ 78€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-44 € -18 675 € 136 508 € 104 618 € -165 € -165 € -78 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-12 353 € -39 575 € 117 498 € 51 232 € -7 601 € -9 889 € -6 780 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
470 € 23 551 € 11 238 € -480 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
470€ 23 551€ 11 238€ -480€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-12 353 € -40 045 € 93 947 € 39 994 € -7 601 € -9 409 € -7 260 €