Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IMMOBILIARE SK j. s. a.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 165 895 € 1 171 444 € 1 154 730 € 1 016 294 € 1 050 091 € 116 345 € 242 573 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
993 250 € 1 026 250 € 1 059 250 € 940 000 € 950 000 € 242 500 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
113 250 € 116 250 € 119 250 € 242 500 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
113 250€ 116 250€ 119 250€ 242 500€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
880 000 € 910 000 € 940 000 € 940 000 € 950 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
880 000€ 910 000€ 940 000€ 940 000€ 950 000€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
172 645 € 145 194 € 95 480 € 76 294 € 100 091 € 116 345 € 73 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
167 663 € 126 110 € 95 000 € 95 000 € 85 000 € 79 500 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
164 663€ 126 110€ 95 000€ 95 000€ 85 000€ 79 500€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 982 € 19 084 € 480 € -18 706 € 15 091 € 36 845 € 73 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 982€ 19 084€ 480€ -18 706€ 15 091€ 36 845€ 73€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 165 895 € 1 171 444 € 1 154 730 € 1 016 294 € 1 050 091 € 116 345 € 242 573 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
62 913 € 61 698 € 59 848 € 59 307 € 58 248 € 56 958 € 27 679 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € 30 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
55 000€ 55 000€ 55 000€ 55 000€ 55 000€ 55 000€ 30 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
6 698€ 4 848€ 4 307€ 3 248€ 1 958€ -2 321€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 215 € 1 850 € 541 € 1 059 € 1 290 € 4 279 € -2 321 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 102 982 € 1 109 746 € 1 094 882 € 956 987 € 991 843 € 59 387 € 214 894 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 102 982 € 1 109 746 € 1 088 482 € 950 587 € 961 843 € 29 387 € 99 894 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
32 500€ 32 500€ 10 000€ 26 750€ 98 444€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
214€ 492€ 228€ 187€ 343€ 1 137€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 070 268€ 1 076 754€ 1 088 254€ 950 400€ 951 500€ 1 500€ 1 450€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
6 400€ 6 400€ 30 000€ 30 000€ 115 000€