Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FK Dubnica nad Váhom s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.03.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 912 293 € 2 014 167 € 2 100 223 € 2 196 062 € 1 130 371 € 50 018 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 820 658 € 1 903 664 € 1 980 339 € 2 052 197 € 966 885 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 820 658 € 1 903 664 € 1 980 339 € 2 052 197 € 966 885 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 820 658€ 1 901 198€ 1 972 937€ 2 039 859€ 948 407€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 466€ 7 402€ 12 338€ 18 478€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
91 635 € 110 503 € 119 884 € 143 865 € 163 486 € 50 018 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
4€ 168€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
22 159 € 95 755 € 101 237 € 83 612 € 111 505 € 30 471 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
18 908€ 44 291€ 49 194€ 68 607€ 28 252€ 30 221€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 937€ 3 507€ 250€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
314€ 51 464€ 52 043€ 11 498€ 83 253€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
69 476 € 14 748 € 18 643 € 60 085 € 51 981 € 19 547 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
69 476€ 14 748€ 18 643€ 60 085€ 51 981€ 19 547€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 912 293 € 2 014 167 € 2 100 223 € 2 196 062 € 1 130 371 € 50 018 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
6 552 € 4 312 € -35 236 € 22 425 € -8 745 € -18 006 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
96 000€ 36 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-37 192€ -40 736€ 16 925€ -14 245€ -23 006€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-57 756 € 3 548 € -57 661 € 31 170 € 9 261 € -23 006 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 905 741 € 2 009 855 € 2 135 459 € 2 173 637 € 1 139 116 € 68 024 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 905 741 € 2 009 831 € 2 135 459 € 2 167 637 € 1 133 116 € 53 024 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
729 597€ 750 669€ 791 791€ 819 886€ 200 134€ 52 914€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
58 092€ 27 011€ 31 027€ 15 535€ 11 162€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
10 526€ 16 344€ 27 797€ 8 924€ 3 633€ 110€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 107 526€ 1 215 807€ 1 284 844€ 1 323 292€ 918 187€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
24€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
6 000€ 6 000€ 15 000€