Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.03.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
675 798 220 € 646 146 814 € 636 990 344 € 625 670 537 € 590 308 626 € 543 092 162 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
631 962 929 € 611 895 038 € 601 817 571 € 586 894 489 € 558 768 676 € 528 726 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
631 962 929 € 611 895 038 € 601 817 571 € 586 894 489 € 558 768 676 € 528 726 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
277 737 594€ 277 737 594€ 272 752 127€ 272 745 489€ 518 726 000€ 528 726 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
252 149 000€ 252 149 000€ 252 149 000€ 252 149 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
92 008 444€ 82 008 444€ 72 008 444€ 62 000 000€ 40 042 676€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
10 067 891€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
4 908 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
43 835 291 € 34 251 776 € 35 172 773 € 38 776 006 € 31 539 908 € 14 366 067 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
873 220 € 6 256 € 9 045 € 8 774 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
6 347€ 6 048€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
873 220€ 6 256€ 2 698€ 2 726€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
336 731 € 4 736 428 € 31 008 € 9 727 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 538 000 € 0 € 9 727 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 538 000€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 727€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
336 731€ 198 428€ 31 008€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
33 233 973 € 29 445 412 € 25 730 503 € 23 287 203 € 9 874 950 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
33 233 973€ 29 445 412€ 25 730 503€ 23 287 203€ 9 874 950€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
9 391 367 € 4 800 108 € 4 696 797 € 15 480 029 € 21 633 950 € 14 356 340 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 111€ 1 458€ 1 494€ 2 184€ 572€ 1 254€
073
B.V.2.
Účty v bankách
9 390 256€ 4 798 650€ 4 695 303€ 15 477 845€ 21 633 378€ 14 355 086€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
42 € 42 € 95 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42€ 42€ 95€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
675 798 220 € 646 146 814 € 636 990 344 € 625 670 537 € 590 308 626 € 543 092 162 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
675 761 344 € 645 690 365 € 632 052 892 € 625 344 809 € 590 304 761 € 543 011 709 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
518 751 000 € 518 751 000 € 518 751 000 € 518 751 000 € 518 751 000 € 518 748 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
518 751 000€ 518 751 000€ 518 751 000€ 518 751 000€ 518 751 000€ 518 751 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-2 500€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
14 879 650 € 11 332 439 € 10 661 631 € 7 157 626 € 2 428 571 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
14 879 650€ 11 332 439€ 10 661 631€ 7 157 626€ 2 428 571€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
105 134 815 € 80 134 815 € 95 932 178 € 64 396 134 € 21 834 638 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
105 134 815€ 80 134 815€ 95 932 178€ 64 396 134€ 21 834 638€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
36 995 879 € 35 472 111 € 6 708 083 € 35 040 049 € 47 290 552 € 24 260 709 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
36 876 € 456 449 € 4 937 452 € 325 728 € 3 865 € 80 453 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
21 751 € 443 949 € 4 924 952 € 313 228 € 3 365 € 80 153 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
21 751 € 36 532 € 16 952 € 38 766 € 3 365 € 719 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
240€ 240€ 240€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
21 511€ 36 292€ 16 712€ 38 766€ 3 365€ 719€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 908 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
407 417€ 274 462€ 79 434€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 125 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 500 € 300 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
15 125€ 12 500€ 12 500€ 12 500€ 500€ 300€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé