Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
167 461 € 136 438 € 72 025 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
49 707 € 70 667 € 35 751 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
49 707 € 70 667 € 35 751 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
49 707€ 70 667€ 35 751€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
117 754 € 65 771 € 36 274 €
015
B.I.
Zásoby
976€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
58 849 € 44 683 € 32 869 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
50 716€ 41 642€ 28 487€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6 644€ 2 818€ 1 479€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 489€ 223€ 2 903€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
58 905 € 21 088 € 2 429 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
58 905€ 21 088€ 2 429€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
167 461 € 136 438 € 72 025 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
9 985 € 28 825 € 17 453 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
4 485 € 23 325 € 12 453 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
157 476 € 107 613 € 54 572 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
29 440€ 44 286€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
48 450€ 13 721€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
79 586 € 63 327 € 40 851 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
30 687€ 35 794€ 34 357€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 301€ 3 215€ 2 413€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
504€ 5 650€ 4 018€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
46 094€ 18 668€ 63€