Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.05.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
90 940 € 105 035 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
16 856 € 2 336 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
16 856 € 2 336 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 856 € 2 336 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
74 084 € 102 699 €
015
B.I.
Zásoby
17 901 € 86 112 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 846 € 607 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 846 € 607 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
53 337 € 15 980 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
53 337 € 15 980 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
90 940 € 105 035 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
1 175 € 2 943 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000 € 5 000 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-2 057 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-1 768 € -2 057 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
89 765 € 102 092 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
89 765 € 102 092 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
89 619 € 102 092 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
29 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
61 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
56 €