Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOMMAT s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2023
31.08.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
75 882 € 459 646 € 941 418 € 581 568 € 475 680 € 167 252 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 125 € 141 326 € 220 217 € 97 517 € 177 835 € 82 397 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
7 125 € 141 326 € 220 217 € 97 517 € 177 835 € 82 397 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
47 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 125€ 141 326€ 220 217€ 97 517€ 130 835€ 82 397€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
68 757 € 318 320 € 721 201 € 484 051 € 297 845 € 84 855 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
404 804€ 401 679€ 574€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
68 739 € 229 940 € 298 516 € 49 092 € 70 076 € 9 610 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
65 605€ 197 421€ 254 606€ 8 774€ 27 929€ 4 728€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
13 992€ 7 296€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 134€ 18 527€ 43 910€ 40 318€ 34 851€ 4 882€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
18 € 88 380 € 17 881 € 33 280 € 227 195 € 75 245 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
18€ 88 380€ 17 881€ 33 280€ 227 195€ 75 245€ 5 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
75 882 € 459 646 € 941 418 € 581 568 € 475 680 € 167 252 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-383 543 € -245 331 € 92 384 € 94 906 € 82 480 € 66 322 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-250 831€ 86 884€ 89 406€ 76 980€ 60 822€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-138 212 € -337 715 € -2 522 € 12 426 € 16 158 € 61 322 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
459 425 € 704 977 € 849 034 € 486 662 € 393 200 € 100 930 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
11 075€ 133 830€ 156 247€ 72 471€ 72 471€ 52 120€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
301 560 € 334 181 € 437 490 € 327 059 € 307 089 € 48 332 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
179 970€ 323 998€ 406 227€ 284 293€ 242 329€ 25 517€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 532€ 7 484€ 22 187€ 24 754€ 16 655€ 1 885€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
15 748€ 296€ 6 668€ 16 773€ 3 488€ 20 787€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
102 310€ 2 403€ 2 408€ 1 239€ 44 617€ 143€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
8 592€ 2 730€ 2 598€ 478€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
146 790€ 236 966€ 246 705€ 84 402€ 11 042€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci