Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
30 189 681 € 388 062 € 389 926 € 366 382 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 500 € 327 747 € 327 734 € 318 375 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
1 500 € 327 747 € 327 734 € 318 375 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
322 872€ 322 859€ 315 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 375€ 3 375€ 3 375€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 500€ 1 500€ 1 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
30 188 181 € 60 315 € 62 192 € 48 007 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
29 332 458 € 2 000 € 17 380 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
29 332 458€ 2 000€ 16 780€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
600€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
855 723 € 58 315 € 44 812 € 48 007 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
855 723€ 58 315€ 44 812€ 48 007€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
30 189 681 € 388 062 € 389 926 € 366 382 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
25 788 549 € 386 103 € 384 776 € 49 340 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
60 000 € 60 000 € 60 000 € 54 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-6 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
12 000 € 12 000 € 6 000 € 6 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
12 000€ 12 000€ 6 000€ 6 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
314 103 € 312 776 € -10 659 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
314 103€ 312 776€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 659€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
25 402 446 € 1 327 € 329 435 € -10 660 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 401 132 € 1 959 € 5 150 € 317 042 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
0 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
16 090 € 0 € 312 648 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
16 090€ 312 648€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
4 385 042 € 1 959 € 5 150 € 4 394 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 380 222€ 396€ 390€ 2 462€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 729€ 1 500€ 4 063€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
336€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 215€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 477€ 634€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
63€ 63€ 63€ 1 932€