Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Valenta – caffe & pub, s.r.o.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.10.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
62 230 € 16 396 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
10 350 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
10 350 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
10 350€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
51 880 € 16 396 €
015
B.I.
Zásoby
1 941€ 1 586€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 377 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 377€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
48 562 € 14 810 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
48 562€ 14 810€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
62 230 € 16 396 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
8 757 € 9 541 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
4 541€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-784 € 4 541 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
53 473 € 6 855 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
-68 656 € 6 855 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
29 317€ 3 677€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 950€ 2 810€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
606€ 354€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-101 529€ 14€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
122 129€