Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
163 501 € 179 938 € 59 185 € 75 253 € 52 006 € 50 961 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
147 242 € 157 176 € 34 141 € 41 509 € 16 647 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
147 242 € 157 176 € 34 141 € 41 509 € 16 647 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
16 647€ 16 647€ 16 647€ 16 647€ 16 647€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
130 595€ 140 529€ 17 494€ 24 862€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
16 259 € 22 762 € 25 044 € 33 744 € 35 359 € 50 961 €
015
B.I.
Zásoby
4 891€ 4 891€ 4 891€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
10 628 € 14 117 € 15 422 € 436 € 13 131 € 28 542 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
10 000€ 12 250€ 12 250€ 13 131€ 28 501€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 689€ 3 039€ 303€ 41€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
628€ 178€ 133€ 133€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
740 € 3 754 € 4 731 € 33 308 € 22 228 € 22 419 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
740€ 3 754€ 4 731€ 33 308€ 22 228€ 22 419€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
163 501 € 179 938 € 59 185 € 75 253 € 52 006 € 50 961 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-39 146 € -12 678 € 17 921 € -21 997 € 9 265 € 6 945 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
57 530€ 57 530€ 57 530€
030
A.III.
Fondy zo zisku
213€ 213€ 213€ 213€ 97€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-75 421€ -44 822€ -27 802€ 4 052€ 1 848€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-26 468 € -30 599 € -17 020 € -31 262 € 2 320 € 1 945 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
202 647 € 192 616 € 41 264 € 97 250 € 42 741 € 44 016 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
125 923€ 134 322€ 13 143€ 19 123€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
56 724 € 42 983 € 27 810 € 77 933 € 42 547 € 44 016 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
30 496€ 36 672€ 25 200€ 36 922€ 34 027€ 42 900€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 997€ 2 042€ 1 892€ 2 579€ 1 627€ 521€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 351€ 353€ 347€ 352€ 2 288€ 517€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
20 880€ 3 916€ 371€ 38 080€ 4 605€ 78€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
311€ 311€ 194€ 194€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
20 000€ 15 000€