Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MV Forwarding Agency s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 351 921€ 910 264€ 783 250€ 1 022 927€ 1 036 284€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 351 921 € 910 264 € 783 250 € 1 022 927 € 1 036 284 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
670€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 351 921€ 910 264€ 783 250€ 1 022 927€ 1 035 614€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 242 398 € 882 541 € 732 818 € 970 888 € 995 229 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
51 114€ 8 979€ 4 365€ 20 671€ 9 264€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 145 433€ 830 673€ 692 509€ 904 678€ 963 779€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
41 555 € 38 966 € 32 021 € 41 520 € 21 532 €
16
E.1.
Mzdové náklady
30 617€ 29 352€ 23 472€ 28 161€ 15 847€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 938€ 9 614€ 8 243€ 10 090€ 5 594€
19
E.4.
Sociálne náklady
306€ 3 269€ 91€
20
F.
Dane a poplatky
373€ 96€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 923€ 3 923€ 3 923€ 3 923€ 654€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 923€ 3 923€ 3 923€ 3 923€ 654€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
109 523 € 27 723 € 50 432 € 52 039 € 41 055 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
155 374 € 70 612 € 86 376 € 97 578 € 63 241 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
109 523 € 27 723 € 50 432 € 52 039 € 41 055 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
23 000 € 5 822 € 10 591 € 8 622 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
23 000€ 5 822€ 10 591€ 8 622€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
86 523 € 21 901 € 39 841 € 43 417 € 41 055 €