Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
12 937€ 666€ 4 118€ 21 268€ 2 736€
02
502
Spotreba energie
0€ 2 381€ 6 150€ 4 981€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
337€ 0€ 755€ 0€ 206€
05
512
Cestovné
1 629€ 2 012€ 6 885€ 1 320€ 1 853€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 005€ 961€ 2 681€ 11 948€ 1 764€
07
518
Ostatné služby
218 501€ 153 610€ 931 913€ 915 542€ 250 365€ 500€
08
521
Mzdové náklady
49 212€ 25 961€ 52 908€ 89 011€ 71 983€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
17 091€ 9 105€ 17 857€ 29 356€ 24 235€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 045€ 599€ 1 405€ 1 886€ 439€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
251€ 33€ 141€ 196€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
11€ 311€ 862€ 0€ 30€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
24 289€ 27 308€ 47 268€ 33 813€ 1 169€
20
545
Kurzové straty
20€ 12€ 26€ 13€ 7€
21
546
Dary
0€ 45 700€ 139 000€
22
547
Osobitné náklady
30 013€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
362€ 545€ 803€ 1 021€ 87€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
2 000€ 0€ 5 020€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 668€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
360 702€ 221 123€ 1 070 004€ 1 162 244€ 499 524€ 500€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 2€
55
646
Prijaté dary
0€ 33 031€ 284 767€ 235 488€ 309 563€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 10 681€ 6 700€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
125 035€ 0€ 5 084€ 4 543€ 250€
70
664
Prijaté členské príspevky
21 013€ 18 000€ 11 641€ 6 250€ 3 498€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
274 065€ 274 065€ 1 164 775€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
420 112€ 325 095€ 1 476 948€ 252 983€ 313 311€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
59 411€ 103 972€ 406 944€ -909 262€ -186 213€ -500€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
59 411€ 103 972€ 406 944€ -909 262€ -186 213€ -500€