Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
122 207€ 124 785€ 138 231€ 19 030€ 22 630€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
156 283 € 173 297 € 165 412 € -5 912 € 139 273 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
122 207€ 124 785€ 138 231€ 19 030€ 22 630€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
32 843€ 48 296€ 26 970€ 31 961€ 51 140€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 233€ 216€ 211€ -56 903€ 65 503€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
528 447 € 742 907 € 590 023 € 437 378 € 181 810 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 488€ 11 160€ 2 265€ 24 459€ 6 686€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
430 618€ 557 867€ 503 575€ 352 637€ 117 498€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
83 645 € 171 673 € 80 436 € 58 907 € 57 452 €
16
E.1.
Mzdové náklady
61 126€ 123 980€ 59 378€ 43 657€ 42 525€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
21 069€ 44 011€ 20 541€ 15 015€ 14 691€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 450€ 3 682€ 517€ 235€ 236€
20
F.
Dane a poplatky
33€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 729€ 1 729€ 1 729€ 820€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 729€ 1 729€ 1 729€ 820€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 967€ 478€ 2 018€ 555€ 141€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-372 164 € -569 610 € -424 611 € -443 290 € -42 537 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-279 056 € -395 946 € -340 639 € -326 105 € -50 414 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
615 € 215 € 18 € 9 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
615€ 215€ 16€ 9€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
20 325 € 6 660 € 2 002 € 5 517 € 416 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 372 € 4 153 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13 372€ 4 153€
52
O.
Kurzové straty
2 114€ 922€ 173€ 397€ 184€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 839€ 5 738€ 1 829€ 967€ 232€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 710 € -6 445 € -1 984 € -5 508 € -416 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-391 874 € -576 055 € -426 595 € -448 798 € -42 953 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-391 874 € -576 055 € -426 595 € -448 798 € -42 953 €