Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
124 785€ 138 231€ 19 030€ 22 630€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
173 297 € 165 412 € -5 912 € 139 273 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
124 785€ 138 231€ 19 030€ 22 630€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
48 296€ 26 970€ 31 961€ 51 140€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
216€ 211€ -56 903€ 65 503€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
742 907 € 590 023 € 437 378 € 181 810 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 160€ 2 265€ 24 459€ 6 686€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
557 867€ 503 575€ 352 637€ 117 498€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
171 673 € 80 436 € 58 907 € 57 452 €
16
E.1.
Mzdové náklady
123 980€ 59 378€ 43 657€ 42 525€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
44 011€ 20 541€ 15 015€ 14 691€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 682€ 517€ 235€ 236€
20
F.
Dane a poplatky
33€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 729€ 1 729€ 820€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 729€ 1 729€ 820€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
478€ 2 018€ 555€ 141€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-569 610 € -424 611 € -443 290 € -42 537 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-395 946 € -340 639 € -326 105 € -50 414 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
215 € 18 € 9 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
215€ 16€ 9€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 660 € 2 002 € 5 517 € 416 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 153 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 153€
52
O.
Kurzové straty
922€ 173€ 397€ 184€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 738€ 1 829€ 967€ 232€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 445 € -1 984 € -5 508 € -416 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-576 055 € -426 595 € -448 798 € -42 953 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-576 055 € -426 595 € -448 798 € -42 953 €