Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.12.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 480 363€ 1 375 201€ 1 234 237€ 1 398 047€ 300 634€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 480 363 € 1 375 201 € 1 237 998 € 1 398 047 € 300 634 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 446 901€ 1 333 125€ 1 234 237€ 1 397 215€ 300 634€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
35€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
33 462€ 42 076€ 3 761€ 797€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 300 829 € 1 162 512 € 1 055 622 € 966 144 € 361 587 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
22 148€ 13 124€ 10 375€ 13 255€ 9 605€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
274 847€ 262 341€ 336 601€ 243 556€ 65 913€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
938 077 € 810 326 € 678 940 € 677 296 € 277 141 €
16
E.1.
Mzdové náklady
649 498€ 555 213€ 464 522€ 463 265€ 182 883€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
238 286€ 200 354€ 167 375€ 162 931€ 67 425€
19
E.4.
Sociálne náklady
50 293€ 54 759€ 47 043€ 51 100€ 26 833€
20
F.
Dane a poplatky
40€ 206€ 352€ 11 169€ 89€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 385€ 8 063€ 8 063€ 6 817€ 1 467€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 385€ 8 063€ 8 063€ 6 817€ 1 467€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
58 332€ 68 452€ 21 291€ 14 051€ 7 372€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
179 534 € 212 689 € 182 376 € 431 903 € -60 953 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 149 906 € 1 057 660 € 887 261 € 1 140 404 € 225 116 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 027 € 4 737 € 2 257 € 4 209 € 2 611 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
534 € 3 459 € 2 361 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
534€ 3 459€ 2 361€
52
O.
Kurzové straty
387€ 1 668€ 246€ 202€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 640€ 3 069€ 1 477€ 548€ 250€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 027 € -4 737 € -2 257 € -4 209 € -2 611 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
176 507 € 207 952 € 180 119 € 427 694 € -63 564 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
40 697 € 49 008 € 41 239 € 82 943 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
40 697€ 49 008€ 41 239€ 82 943€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
135 810 € 158 944 € 138 880 € 344 751 € -63 564 €