Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Benice 96

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
667 087€ 668 977€ 694 932€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
585 762€ 604 831€ 634 307€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
585 762€ 604 831€ 634 307€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
11 235€ 11 235€ 11 235€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
563 317€ 592 248€ 621 179€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
10 883€ 758€ 1 041€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
328€ 590€ 852€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
79 972€ 62 375€ 58 623€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 431€ 2 517€ 1 943€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
2 431€ 2 517€ 1 943€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
2 872€ 1 364€ 2 754€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
552€ 496€ 651€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 943€ 868€ 2 103€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
377€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
74 669€ 58 495€ 53 926€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
74 669€ 58 495€ 53 926€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 353€ 1 771€ 2 002€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 353€ 1 771€ 2 002€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
667 087€ 668 977€ 694 932€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-34 341€ -14 598€ -12 001€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-34 341€ -14 598€ -12 001€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-14 732€ -10 021€ -11 944€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-19 609€ -4 577€ -57€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
693 495€ 679 925€ 704 186€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
609 884€ 607 570€ 637 643€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
1 943€ 868€ 2 043€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
585 762€ 604 831€ 634 307€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
22 179€ 1 872€ 1 294€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
9 570€ 8 086€ 6 719€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
9 570€ 8 086€ 6 719€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
74 041€ 64 268€ 59 823€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
3 060€ 4 497€ 6 471€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
1 107€ 439€ 2 009€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
377€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
40 396€ 35 284€ 29 971€
163
12.
Zamestnanci
(331))
282€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
80€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
23 414€ 19 780€ 17 513€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
5 405€ 4 188€ 3 858€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
7 933€ 3 651€ 2 747€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
7 933€ 3 651€ 2 747€