Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.12.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1€ 0€ 22 773€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 € 22 773 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
22 773€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
-616 011 € 1 121 965 € 355 401 € 2 763 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
84 985€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
62€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-30 169€ 62 487€
14
D.
Služby
17 272€ 46 191€ 14 806€ 2 763€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
7 981€ 5 951€ 6 290€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-249 258€ 249 258€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-249 258€ 249 258€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-611 095€ 1 256 594€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
616 012 € -1 121 965 € -332 628 € -2 763 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 898 € -108 678 € -77 080 € -2 763 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 2 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 2 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3€ 2€ 4€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
828 336 € 791 553 € 728 554 € 9 516 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
805 261 € 765 530 € 725 036 € 9 495 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
805 261€ 765 530€ 725 036€ 7 757€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 738€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 075€ 26 023€ 3 518€ 21€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-828 333 € -791 551 € -728 550 € -9 516 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-212 321 € -1 913 516 € -1 061 178 € -12 279 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
119 458 € -217 592 € -59 397 € 296 705 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
119 457€ -217 592€ -59 398€ 296 705€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-331 779 € -1 695 924 € -1 001 781 € -308 984 €