Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
151 400 € 78 115 € 62 102 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
20 000 € 26 300 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
20 000 € 26 300 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
6 300€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 000€ 20 000€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
151 400 € 58 115 € 35 802 €
015
B.I.
Zásoby
3 895€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
131 547 € 6 150 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
21 000€ 11 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
83€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
110 464€ -4 850€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
15 958 € 51 965 € 35 802 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
15 958€ 51 965€ 35 802€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
151 400 € 78 115 € 62 102 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
72 036 € 51 359 € 32 802 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
33 000 € 33 000 € 33 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
33 000€ 33 000€ 33 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
20 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
928€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
17 431€ -198€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
677 € 18 557 € -198 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
79 364 € 26 756 € 29 300 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
20 000€ 20 000€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 204 € 6 596 € 1 300 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 204€ 1 742€ 1 300€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 935€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-81€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
58 160€ 160€ 28 000€