Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018
01.09.2022
31.08.2023
01.09.2021
31.08.2022
01.09.2020
31.08.2021
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.01.2018
31.08.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
216 698 € 225 488 € 186 841 € 200 215 € 32 511 € 519 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
216 698 € 225 488 € 186 841 € 200 215 € 32 511 € 519 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
212 797 € 223 367 € 170 112 € 190 613 € 24 892 € -5 633 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
194 161€ 196 490€ 143 778€ 149 363€ 113 027€ 5 132€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
202€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
18 434€ 26 877€ 26 334€ 41 250€ -88 135€ -10 765€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 901 € 2 121 € 16 729 € 9 602 € 7 619 € 6 152 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 901€ 2 121€ 16 729€ 9 602€ 7 619€ 6 152€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
216 698 € 225 488 € 186 841 € 200 215 € 32 511 € 519 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
7 910 € 6 927 € 5 175 € 3 994 € 2 334 € 429 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
6 928€ 5 175€ 3 995€ 2 333€ 429€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
982 € 1 752 € 1 180 € 1 661 € 1 905 € 429 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
208 788 € 218 561 € 181 666 € 196 221 € 30 177 € 90 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
208 788 € 218 561 € 181 666 € 196 221 € 30 177 € 90 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 974€ 24 763€ 15 984€ 3 039€ 27 171€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
543€ 3 989€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
228€ 384€ 279€ 826€ 506€ 90€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
206 586€ 192 871€ 165 403€ 188 367€ 2 500€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci