Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BGW Forest s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 009 306 € 1 057 249 € 923 662 € 360 705 € 58 330 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
68 869 € 13 389 € 20 096 € 43 055 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
68 869 € 13 389 € 20 096 € 43 055 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
-1 576€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
68 869€ 14 965€ 20 096€ 43 055€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
940 437 € 1 043 860 € 903 566 € 360 705 € 15 275 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
758 324 € 754 094 € 775 032 € 314 748 € 8 099 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
291 796€ 361 752€ 519 114€ 188 620€ 1 672€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
16 073€ 78 040€ 4 710€ 7 306€ 3 205€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
450 455€ 314 302€ 251 208€ 118 822€ 3 222€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
182 113 € 289 766 € 128 534 € 45 957 € 7 176 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
182 113€ 289 766€ 128 534€ 45 957€ 7 176€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 009 306 € 1 057 249 € 923 662 € 360 705 € 58 330 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
270 414 € 315 766 € 149 073 € 20 530 € -30 343 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
71 000 € 71 000 € 71 000 € 71 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
71 000€ 71 000€ 71 000€ 71 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
7 100€ 7 100€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
204 338€ 70 972€ -50 470€ -29 343€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-12 024 € 166 694 € 128 543 € -21 127 € -35 343 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
738 892 € 741 483 € 774 589 € 340 175 € 88 673 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
14 623€ 74 323€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
739 027 € 736 574 € 760 991 € 301 073 € 14 350 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
682 536€ 698 972€ 725 033€ 284 660€ 11 177€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
89€ 56€ 31 207€ 12 683€ 1 443€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
56 402€ 37 546€ 4 751€ 3 730€ 1 730€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
-135€ -150€ -150€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 059€ 13 748€ 24 479€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci