Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018
01.03.2018
30.09.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
79 530 701 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
45 474 111 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
45 112 463 €
005
A.I.2
Software
542 €
007
A.I.4
Goodwill
39 289 251 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
5 822 670 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
361 648 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
361 648 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
34 054 849 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
3 323 918 €
035
B.I.1
Materiál
69 911 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 220 236 €
039
B.I.5
Tovar
33 771 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
2 275 966 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
2 241 589 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
2 241 589 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
34 377 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
28 454 965 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
20 885 337 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
29 772 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
20 855 565 €
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
5 463 989 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 102 930 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 709 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
1 741 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 741 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
79 530 701 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
29 293 001 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
75 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
75 000 €
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
30 037 482 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-819 481 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
50 237 700 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
180 210 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
59 741 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
120 469 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 293 125 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 293 125 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
41 262 818 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
38 306 685 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
38 306 685 €
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
831 842 €
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 096 488 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
531 205 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
358 763 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
104 311 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
33 524 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 501 547 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
395 332 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 106 215 €