Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.04.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
504 776 € 426 940 € 372 938 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
10 949 € 17 865 € 24 781 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
10 949 € 17 865 € 24 781 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 949€ 17 865€ 24 781€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
493 827 € 409 075 € 348 157 €
015
B.I.
Zásoby
148 506€ 238 646€ 184 261€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
48 449 € 42 458 € 59 577 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
48 449€ 18 840€ 38 230€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
23 618€ 21 347€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
296 872 € 127 971 € 104 319 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
296 872€ 127 971€ 104 319€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
504 776 € 426 940 € 372 938 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-18 808 € 9 140 € 10 020 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 000 € 10 000 € 10 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10 000€ 10 000€ 10 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
10€ 10€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-870€ 10€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-27 948 € -880 € 20 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
523 584 € 417 800 € 362 918 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
523 384 € 417 600 € 362 718 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
13 841€ 579€ 398€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
107€ 107€ 107€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 988€ 111€ 210€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
504 448€ 416 803€ 362 003€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
200€ 200€ 200€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci