Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.04.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
766 192 € 1 188 360 € 398 583 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
765 959€ 1 186 527€ 398 583€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
233€ 1 833€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
793 870 € 1 189 111 € 398 114 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
747 975€ 1 157 455€ 391 162€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
24 035€ 7 024€ 1 819€
11
C.
Služby
12 130€ 15 136€ 821€
12
D.
Osobné náklady
1 288€ 1 288€ 215€
13
E.
Dane a poplatky
111€ 111€ 46€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 916€ 6 916€ 2 882€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 415€ 1 181€ 1 169€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-27 678 € -751 € 469 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-18 181 € 6 912 € 4 781 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
270 € 129 € 285 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
37€ 7€ 232€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
233€ 122€ 53€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-270 € -129 € -285 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-27 948 € -880 € 184 €
36
P.
Daň z príjmov
164€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-27 948 € -880 € 20 €