Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
244 651€ 262 743€ 220 553€ 124 680€ 84 621€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
27 715€ 44 491€ 34 327€ 38 329€ 41 068€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
3 918€ 8 166€ 12 414€ 16 662€ 20 910€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
3 257€ 8 573€ 15 521€ 21 667€ 20 158€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
20 540€ 27 752€ 6 392€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
216 935€ 218 252€ 186 226€ 86 351€ 43 553€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
21 000€ 21 000€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
170 821€ 152 210€ 142 021€ 46 787€ 29 959€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
16 293€ 30 249€ 44 205€ 16 086€ 13 594€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
8 822€ 14 793€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 0€ 23 478€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
4 203 447€ 5 194 381€ 1 717 025€ 62 339€ 39 736€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
36 178€ 22 756€ 15 068€ 12 661€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
359€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
35 819€ 22 756€ 15 068€ 12 661€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
4 036 624€ 5 067 070€ 1 610 247€ 15 731€ 19 770€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
53 549€ 24 127€ 10 887€ 11 684€ 19 770€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
272 005€ 175 355€ 165 042€ 1 476€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
264€ 0€ 28€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 545€ 2 571€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
3 710 722€ 4 867 387€ 1 433 746€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
84€ 200€ 0€ 0€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
130 644€ 104 556€ 91 710€ 33 946€ 19 965€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
4 782€ 1 857€ 1 424€ 4 925€ 1 756€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
125 863€ 102 699€ 90 287€ 29 021€ 18 209€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
10 797€ 9 585€ 3 332€ 2 494€ 252€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
10 797€ 9 585€ 3 332€ 2 494€ 252€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 458 894€ 5 466 709€ 1 940 911€ 189 512€ 124 609€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
128 982€ 123 422€ 23 321€ 17 745€ 6 023€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
123 422€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
123 422€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 17 745€ 6 023€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
5 561€ 123 422€ 5 576€ 11 722€ 6 023€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
143 739€ 280 145€ 45 048€ 28 498€ 19 054€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
52 273€ 35 309€ 27 078€ 17 202€ 9 909€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
52 273€ 35 309€ 27 078€ 17 202€ 9 909€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
3 157€ 831€ 2 056€ 2 580€ 733€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 157€ 831€ 2 056€ 2 580€ 733€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
11 049€ 12 520€ 15 914€ 8 717€ 8 413€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
10 792€ 9 826€ 15 897€ 8 572€ 3 443€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
-122€ 994€ -200€ 0€ 13€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 680€ 0€ 0€ 0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
379€ 1 019€ 217€ 116€ 4 089€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 29€ 869€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
77 260€ 231 485€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
77 260€ 231 485€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
4 186 173€ 5 063 142€ 1 872 541€ 143 270€ 99 532€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 18 590€ 14 911€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
4 020 319€ 5 063 142€ 1 872 541€ 124 680€ 84 621€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
165 854€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
4 458 894€ 5 466 709€ 1 940 911€ 189 512€ 124 609€