Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.06.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
66 036 300 € 53 206 466 € 66 843 142 € 42 711 625 € 28 605 465 € 15 202 758 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
24 970 162 € 26 321 451 € 26 777 367 € 27 599 985 € 26 583 125 € 5 599 771 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
170 350 € 238 914 € 316 029 € 411 473 € 341 938 € 16 657 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
132 211€ 220 585€ 316 029€ 411 473€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
38 139€ 18 329€ 341 938€ 16 657€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
24 799 812 € 26 082 537 € 26 461 338 € 27 188 512 € 26 241 187 € 5 583 114 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
13 319 712€ 13 610 385€ 13 934 587€ 14 263 631€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 283 226€ 9 923 176€ 10 346 841€ 10 863 001€ 33 702€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
33 181€ 374 867€ 25 817€ 19 868€ 24 160 623€ 3 204 028€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 163 693€ 2 174 109€ 2 154 093€ 2 042 012€ 2 046 862€ 2 379 086€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
41 037 708 € 26 873 670 € 40 046 585 € 15 091 638 € 2 006 054 € 9 602 987 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
16 500 366 € 10 930 136 € 7 676 010 € 4 333 366 € 1 413 561 €
035
B.I.1
Materiál
12 405 177€ 7 628 352€ 4 873 686€ 1 374 793€ 601 984€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
4 095 189€ 3 301 784€ 2 802 324€ 2 958 573€ 811 577€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
202 321 € 283 795 € 32 917 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
202 321€ 283 795€ 32 917€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
22 374 056 € 15 845 994 € 32 275 386 € 10 481 294 € 224 397 € 9 020 798 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
22 368 906 € 15 839 329 € 32 269 428 € 10 475 771 € 123 076 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 482€ 6 826€ 23 755€ 3 862€ 2 542€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 402 065€ 6 127 073€ 4 918 731€ 10 471 509€ 116 528€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
15 962 359€ 9 705 430€ 27 326 942€ 400€ 4 006€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
9 000 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
94 621€ 20 709€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 150€ 6 665€ 5 958€ 5 523€ 6 700€ 89€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 163 286 € 97 540 € 95 189 € 74 657 € 84 301 € 549 272 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 163 286€ 97 540€ 95 189€ 74 657€ 84 301€ 549 272€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
28 430 € 11 345 € 19 190 € 20 002 € 16 286 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 430€ 11 345€ 19 190€ 20 002€ 16 286€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
66 036 300 € 53 206 466 € 66 843 142 € 42 711 625 € 28 605 465 € 15 202 758 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
26 068 529 € 20 754 880 € 17 372 367 € 15 098 125 € 13 912 353 € 14 865 973 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
342 127 € 173 001 € 59 289 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
342 127€ 173 001€ 59 289€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 412 753 € 2 199 366 € 38 836 € -1 087 646 € -134 027 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 412 753€ 2 199 366€ 38 836€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 087 646€ -134 027€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 313 649 € 3 382 513 € 2 274 242 € 1 185 771 € -953 620 € -134 027 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
39 967 771 € 32 451 586 € 49 470 772 € 27 613 500 € 14 693 112 € 336 785 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 032 127 € 506 538 € 205 675 € 1 971 € 890 € 74 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
388€ 1 934€ 3 542€ 1 971€ 890€ 74€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 031 739€ 504 604€ 202 133€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
8 250 000€ 9 792 623€ 11 250 000€ 12 750 000€ 7 250 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 203 588 € 7 559 630 € 26 678 850 € 6 001 062 € 2 901 983 € 336 685 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 753 472 € 6 205 490 € 25 927 579 € 5 157 419 € 2 860 426 € 330 972 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
490 010€ 419 088€ 7 217€ 651 631€ 1 108 847€ 278 826€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
672 998€ 1 149 189€ 948 044€ 219 774€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
14 590 464€ 4 637 213€ 24 972 318€ 4 286 014€ 1 751 579€ 52 146€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
51 445€ 40 223€ 25 433€ 25 566€ 22 356€ 3 285€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
30 941€ 26 521€ 26 768€ 17 334€ 14 522€ 1 826€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 366 254€ 1 285 926€ 698 106€ 799 814€ 4 161€ 602€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 476€ 1 470€ 964€ 929€ 518€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
91 081 € 68 895 € 70 289 € 1 320 284 € 296 746 € 26 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
14 750€ 11 479€ 6 226€ 6 259€ 6 008€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
76 331€ 57 416€ 64 063€ 1 314 025€ 290 738€ 26€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
13 390 975€ 14 523 900€ 11 265 958€ 7 540 183€ 4 243 493€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3€