Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
364 688 € 376 754 € 91 196 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
81 974€ 40 567€ 180€
10
B.2
Služby
282 714€ 336 187€ 91 016€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-364 688 € -376 754 € -91 196 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 124 782 € 479 674 €
13
C.1
Mzdové náklady
818 331€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
287 682€
16
C.4
Sociálne náklady
18 769€
17
D
Dane a poplatky
110€ 115€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 336€ 1 662€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 747€ 1 965€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 492€ 143€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-1 512 661 € -856 383 € -91 196 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
191 420 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
191 420€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
21 337€
39
N
Nákladové úroky
757 925€ 463 799€ 1 704€
40
XI.
Kurzové zisky
14€ 235€
41
O
Kurzové straty
1 078 681€ 58 698€ 164€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
213 286€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 364€ 648€ 103€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 433 250 € -501 573 € -1 971 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 945 911 € -1 357 956 € -93 167 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 945 911 € -1 357 956 € -93 167 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-2 945 911 € -1 357 956 € -93 167 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-2 945 911 € -1 357 956 € -93 167 €