Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.07.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
14 997 928 € 17 943 773 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
12 617 101 € 13 297 661 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
131 001 € 137 928 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
131 001€ 137 928€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
12 386 100 € 13 154 733 €
012
A.II.1
Pozemky
7 768€ 7 768€
013
A.II.2
Stavby
6 656 708€ 6 900 683€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 620 690€ 6 107 792€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
100 934€ 138 490€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
100 000 € 5 000 €
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A, 06XA)-/096A/)
100 000€ 5 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 369 364 € 4 636 364 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
50 126 € 50 126 €
035
B.I.1
Materiál
50 126€ 50 126€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
2 314 409 € 4 529 619 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 754 150 € 1 853 727 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
939 084€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
815 066€ 1 853 727€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 578€ 2 670 455€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
530 681€ 5 437€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
4 829 € 56 619 €
072
B.V.1.
Peniaze
433€ 728€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 396€ 55 891€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
11 463 € 9 748 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11 463€ 9 748€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
14 997 928 € 17 943 773 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 269 279 € 211 890 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
206 390 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
206 390€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
1 057 389 € 206 890 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
13 728 649 € 17 731 883 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
10 331 621 € 15 294 155 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 314 038€ 15 294 038€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 619€ 117€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
15 964€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
3 380 121 € 2 428 551 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
798 688 € 722 103 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
437 782€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
360 906€ 722 103€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 260 745€ 1 617 575€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 850€ 14 893€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 084€ 10 092€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
294 465€ 62 229€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 289€ 1 659€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
16 907 € 9 177 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 907€ 9 177€