Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.07.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
21 012 240 € 25 125 848 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
17 683 428 € 19 054 589 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
2 628 008 € 2 766 936 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 628 008€ 2 766 936€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
15 050 420 € 16 282 653 €
012
A.II.1
Pozemky
643 392€ 643 392€
013
A.II.2
Stavby
3 525 710€ 3 725 642€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 881 318€ 11 910 935€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 684€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
5 000 € 5 000 €
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A, 06XA)-/096A/)
5 000€ 5 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 316 393 € 6 060 713 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
48 097 € 48 097 €
035
B.I.1
Materiál
48 097€ 48 097€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
3 265 989 € 5 998 300 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 865 005 € 2 133 520 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
987 339€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
877 666€ 2 133 520€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
93 801€ 3 859 794€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 307 183€ 4 986€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
2 307 € 14 316 €
072
B.V.1.
Peniaze
258€ 122€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 049€ 14 194€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
12 419 € 10 546 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
12 419€ 10 546€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
21 012 240 € 25 125 848 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
834 259 € 117 757 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
112 257 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
112 257€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
716 502 € 112 757 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
20 176 446 € 25 008 091 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
16 078 776 € 21 257 675 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
16 077 572€ 21 257 573€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 204€ 102€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
4 090 030 € 3 743 162 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
981 241 € 1 707 764 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
416 606€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
564 635€ 1 707 764€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 751 635€ 1 962 103€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 871€ 12 930€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 824€ 8 562€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
331 538€ 50 009€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
921€ 1 794€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 640 € 7 254 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 640€ 7 254€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
1 535 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 535€