Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika, a. s.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
136 252 476 € 25 060 € 27 500 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
38 420 570 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
36 392 634 €
005
A.I.2
Software
481 352€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
35 851 282€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
60 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
2 027 936 €
013
A.II.2
Stavby
31 526€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 996 410€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
97 066 156 € 24 942 € 27 500 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
323 813 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
323 813€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
3 383 076 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
3 102 444 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
3 102 444€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
280 632€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
86 685 028 € 14 418 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
70 567 351 € 13 930 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
70 567 351€ 13 930€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
14 519 512€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
488€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 598 165€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
6 674 239 € 10 524 € 27 500 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 251€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 664 988€ 10 524€ 27 500€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
765 750 € 118 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
274 397€ 118€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
491 353€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
136 252 476 € 25 060 € 27 500 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
55 708 928 € 18 834 € 27 500 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
35 000 000 € -6 972 500 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
35 000 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
34 975 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-41 972 500€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 000 000 € 7 000 000 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 000 000€ 7 000 000€ 2 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-8 666 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 666€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
13 717 594 € -8 666 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
80 542 970 € 6 226 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
1 256 845 €
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
500 866€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
32 593€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
723 386€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 657 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 657 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
73 486 899 € 6 226 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
62 575 743 € 6 226 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
62 575 743€ 6 226€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 500 840€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
368 936€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
252 251€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 406 663€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
382 466€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 142 168 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
410 378€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 731 790€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
58€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
578 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
308€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
270€