Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika, a. s.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
993 741 747€ 712 001 783€ 685 218 773€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 082 178 595 € 755 048 368 € 687 234 108 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
233 053 348€ 26 004 128€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
730 218 012€ 661 334 967€ 651 801 016€
05
III.
Tržby z predaja služieb
30 470 387€ 24 740 078€ 33 417 757€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-322 863€ -166 518€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
826€ 13 269€ 5 004€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
88 436 022€ 43 278 789€ 2 176 849€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 080 184 830 € 744 655 322 € 669 139 625 € 8 628 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
232 945 535€ 25 975 657€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
387 322 020€ 321 112 432€ 326 346 434€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
356 910 555€ 338 062 885€ 333 257 444€ 8 028€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
11 394 846 € 11 977 433 € 11 363 617 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 952 327€ 8 133 708€ 7 811 779€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
309 501€ 240 202€ 252 540€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 775 020€ 2 887 815€ 2 734 076€
19
E.4.
Sociálne náklady
357 998€ 715 708€ 565 222€
20
F.
Dane a poplatky
22 487€ 352 457€ 617 507€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 228 030€ 3 265 425€ -5 835 933€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 228 030€ 3 265 425€ -5 835 933€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
113 498€ 418 148€ 184 050€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 216 463€ 1 712 873€ 2 939 756€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
87 031 396€ 41 778 012€ 266 750€ 600€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 993 765 € 10 393 046 € 18 094 483 € -8 628 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
16 563 637 € 26 605 336 € 25 448 377 € -8 028 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
260 866 € 329 006 € 138 347 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
21 856 € 39 790 € 67 121 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
5 209€ 6 110€ 8 248€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
16 647€ 33 680€ 58 873€
42
XII.
Kurzové zisky
239 010€ 289 216€ 71 226€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
404 304 € 379 661 € 102 269 € 38 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
118 088 € 44 657 € 8 474 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
12 415€ 5 742€ 8 474€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
105 673€ 38 915€
52
O.
Kurzové straty
237 210€ 293 437€ 71 721€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
49 006€ 41 567€ 22 074€ 38€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-143 438 € -50 655 € 36 078 € -38 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 850 327 € 10 342 391 € 18 130 561 € -8 666 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
496 638 € 2 503 779 € 4 412 967 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 032 460€ 2 920 688€ 3 689 582€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-535 822€ -416 909€ 723 385€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 353 689 € 7 838 612 € 13 717 594 € -8 666 €