Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Auctor Finance, s. r. o.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 296 290€ 4 139 058€ 357 022€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
0 € 0 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
0€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
80 931 € 41 278 € 23 147 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
78 541€ 38 358€ 22 945€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 390 € 2 390 € 202 €
16
E.1.
Mzdové náklady
0€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 800€ 1 800€ 152€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
590€ 590€ 50€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
0€ 0€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 530€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-80 931 € -41 278 € -23 147 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-78 541 € -38 358 € -22 945 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 296 290 € 4 303 254 € 1 632 826 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 296 290 € 4 139 058 € 357 022 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
4 296 290€ 4 139 058€ 357 022€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 164 196€ 1 275 804€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 096 703 € 3 935 728 € 2 147 337 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 000 000 € 3 673 122 € 328 679 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 000 000€ 3 673 122€ 328 679€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
96 703€ 262 606€ 1 818 657€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
199 587 € 367 526 € -514 511 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
118 656 € 326 248 € -537 658 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
24 918 € 68 512 € -112 908 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 076€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
13 842€ 68 512€ -112 908€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
93 738 € 257 736 € -424 750 €