Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.09.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
11 685 € 12 771 € 6 201 € 6 261 € 31 179 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
11 685 € 12 771 € 6 201 € 6 261 € 31 179 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 € 7 € 3 295 € 24 887 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 295€ 24 887€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
7€ 7€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
11 678 € 12 764 € 6 201 € 2 966 € 6 292 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
11 678€ 12 764€ 6 201€ 2 966€ 6 292€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
11 685 € 12 771 € 6 201 € 6 261 € 31 179 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
4 256 € 4 014 € 5 977 € 5 590 € 4 708 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
63€ 63€ 44€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-1 049€ 914€ 546€ -292€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
242 € -1 963 € 387 € 882 € -292 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
7 429 € 8 757 € 224 € 671 € 26 471 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
5 518€ 8 500€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
7 € 7 € 38 € 391 € 10 971 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
10 971€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
38€ 391€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
7€ 7€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
200€ 250€ 180€ 280€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 704€ 6€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
15 500€