Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
901 812€ 702 179€ 133 352€ 270€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
913 445 € 700 066 € 146 915 € 272 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 754€ 6 754€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
901 812€ 691 425€ 126 598€ 270€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-4 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
13 061€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 633€ 1 887€ 502€ 2€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
882 747 € 690 694 € 112 368 € 2 348 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 120€ 5 004€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
336 251€ 408 652€ 52 553€ 2 132€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
414 580€ 208 243€ 32 286€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
63 449 € 19 349 € 1 846 € 34 €
16
E.1.
Mzdové náklady
46 479€ 13 176€ 1 131€ 25€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 280€ 4 634€ 397€ 9€
19
E.4.
Sociálne náklady
690€ 1 539€ 318€
20
F.
Dane a poplatky
3 054€ 1 422€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
50 628€ 33 256€ 3 551€ 182€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
50 628€ 33 256€ 3 551€ 182€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 241€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 785€ 13 652€ 5 887€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
30 698 € 9 372 € 34 547 € -2 076 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
150 981 € 75 164 € 43 509 € -1 862 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 231 € 7 001 € 628 € 17 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
12 219 € 5 756 € 342 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 219€ 5 756€ 342€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 012€ 1 245€ 286€ 17€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-14 231 € -7 001 € -628 € -17 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
16 467 € 2 371 € 33 919 € -2 093 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 944 € 1 530 € 8 426 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 944€ 1 530€ 8 426€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
11 523 € 841 € 25 493 € -2 093 €