Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
805 423€ 901 812€ 702 179€ 133 352€ 270€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
809 745 € 913 445 € 700 066 € 146 915 € 272 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
17 115€ 10 754€ 6 754€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
788 308€ 901 812€ 691 425€ 126 598€ 270€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-4 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
13 061€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 322€ 11 633€ 1 887€ 502€ 2€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
792 773 € 882 747 € 690 694 € 112 368 € 2 348 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 160€ 6 120€ 5 004€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
349 550€ 336 251€ 408 652€ 52 553€ 2 132€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
305 091€ 414 580€ 208 243€ 32 286€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
57 446 € 63 449 € 19 349 € 1 846 € 34 €
16
E.1.
Mzdové náklady
36 683€ 46 479€ 13 176€ 1 131€ 25€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 800€ 16 280€ 4 634€ 397€ 9€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 963€ 690€ 1 539€ 318€
20
F.
Dane a poplatky
3 097€ 3 054€ 1 422€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
50 628€ 50 628€ 33 256€ 3 551€ 182€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
50 628€ 50 628€ 33 256€ 3 551€ 182€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 241€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 801€ 14 785€ 13 652€ 5 887€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
16 972 € 30 698 € 9 372 € 34 547 € -2 076 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
134 622 € 150 981 € 75 164 € 43 509 € -1 862 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 137 € 14 231 € 7 001 € 628 € 17 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 079 € 12 219 € 5 756 € 342 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 079€ 12 219€ 5 756€ 342€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 058€ 2 012€ 1 245€ 286€ 17€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-11 137 € -14 231 € -7 001 € -628 € -17 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 835 € 16 467 € 2 371 € 33 919 € -2 093 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 422 € 4 944 € 1 530 € 8 426 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 422€ 4 944€ 1 530€ 8 426€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 413 € 11 523 € 841 € 25 493 € -2 093 €