Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Euro Renting ACADEMI s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.10.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 390 292 € 1 217 491 € 5 090 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
2 390 292 € 1 217 491 € 5 090 €
015
B.I.
Zásoby
2 382 509€ 1 018 447€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 896 € 161 010 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
155 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
510€ 6 010€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 386€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 887 € 38 034 € 5 090 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 887€ 38 034€ 5 090€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 390 292 € 1 217 491 € 5 090 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
473 383 € 4 814 € 4 580 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
450 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
12€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-198€ -420€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
18 569 € 234 € -420 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 916 909 € 1 212 677 € 510 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 520 000€ 1 200 000€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
346 711 € 12 544 € 410 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
318 197€ 540€ 310€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
7 379€ 2 080€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
21 135€ 9 924€ 100€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
100€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
50 198€ 133€