Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 307 228€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
931 669 € 1 307 228 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
512 464€ 5 822€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 473€ 675 172€
05
III.
Tržby z predaja služieb
114 514€ 622 234€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
218 136€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
83 082€ 4 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 670 499 € 1 233 801 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
195 383€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 894€ 63 305€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
954 944€ 331 500€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
347 452 € 721 302 €
16
E.1.
Mzdové náklady
244 578€ 721 302€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
85 382€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
17 492€
20
F.
Dane a poplatky
59€ 364€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
145 959€ 112 890€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
145 959€ 112 890€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 808€ 4 440€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-738 830 € 73 427 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-316 634 € 908 423 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
49 360 € 62 360 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
48 912 € 61 448 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
48 912€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
61 448€
52
O.
Kurzové straty
138€ 618€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
310€ 294€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-49 360 € -62 360 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-788 190 € 11 067 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-788 190 € 11 067 €