Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CONCEPT CLINIC MEDICAL s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.12.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
471 397 € 338 421 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
471 397 € 338 421 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
24 661€ 26 265€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
437 164 € 300 336 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
-170€ 585€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
437 334€ 299 751€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 572 € 11 820 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9 572€ 11 820€ 5 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
471 397 € 338 421 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
74 199 € 42 280 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
200 000€ 200 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-162 720€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
31 919 € -162 720 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
397 198 € 296 141 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
4 905€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
364 989 € 288 071 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
60 962€ 129 162€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
36 904€ 22 718€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
20 236€ 3 349€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
246 887€ 132 842€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
7 276€ 8 067€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
3€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
20 028€