Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

2023 2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
24 881€ 31 112€ 12 098€ 138 516€ 21 064€ 0€
02
502
Spotreba energie
11 686€ 7 620€ 11 302€ 6 462€ 0€ 0€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
259€ 53€ 0€ 0€ 0€
05
512
Cestovné
26 710€ 12 851€ 3 222€ 1 457€ 7 468€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
6 880€ 2 518€ 527€ 734€ 37€ 0€
07
518
Ostatné služby
1 022 608€ 197 422€ 338 944€ 119 703€ 29 921€ 0€
08
521
Mzdové náklady
1 003 437€ 759 003€ 801 125€ 626 470€ 315 906€ 3 452€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
344 310€ 258 151€ 270 856€ 212 957€ 103 601€ 1 207€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
3 020€ 2 880€ 2 790€ 2 460€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
23 740€ 19 817€ 21 018€ 15 201€ 6 086€ 43€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
112€ 68€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 677€ 1 797€ 1 168€ 242€ 150€ 0€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
30€ 0€ 30€ 30€ 60€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
628€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
11 938€ 39 595€ 143€ 621€ 10€ 0€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 547€ 10 889€ 9 444€ 3 116€ 0€ 0€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 3 158€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 498 463€ 1 343 775€ 1 475 827€ 1 127 970€ 484 303€ 4 702€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 5 605€ 0€ 0€ 0€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
2 535 376€ 42 064€ 306 883€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
4 794€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 10 342€ 1 168 944€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
1 097 754€ 1 331 860€ 1 127 970€ 484 303€ 4 702€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 637 923€ 1 389 871€ 1 475 827€ 1 127 970€ 484 303€ 4 702€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 139 460€ 46 095€ 0€ 0€ 0€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
1 139 460€ 46 095€ 0€ 0€ 0€