Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hlavné štúdio, a.s.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
29 143 € 13 714 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
20 000€ 13 539€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 143€ 175€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
188 948 € 171 592 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 455€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 741€ 879€
11
C.
Služby
114 733€ 170 709€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
62 019€ 4€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-159 805 € -157 878 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-106 929 € -158 049 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
31 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
229 € 150 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
95€ 13€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
134€ 137€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-229 € -119 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-160 034 € -157 997 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-160 034 € -157 997 €