Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

24Dental s. r. o.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.02.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
283 023 € 510 935 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
210 634 € 405 448 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
130 868€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
210 634 € 274 580 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
195 958€ 238 420€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 676€ 36 160€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
72 389 € 105 487 €
015
B.I.
Zásoby
30 002€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
23 310 € 23 710 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
12 501€ 12 530€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
10 809€ 11 180€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
49 079 € 51 775 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
49 079€ 51 775€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
283 023 € 510 935 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 091 € -29 751 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
13 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-34 751€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
21 842 € -34 751 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
277 932 € 540 686 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
277 932 € 540 686 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
32 480€ 21 940€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
32 855€ 12 670€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
14 283€ 4 262€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
198 314€ 501 814€