Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
3 311€ 5 789€ 2 050€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
2 660€ 4 580€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
2 660€ 4 580€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
651€ 1 209€ 2 050€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
651€ 1 209€ 2 050€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
326€ 441€ 30 818€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 28 000€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 28 000€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
326€ 441€ 2 818€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
128€ 128€ 143€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
199€ 313€ 2 675€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
64€ 249€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
64€ 249€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 701€ 6 479€ 32 868€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-80 333€ -92 314€ -24 479€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-92 314€ -41 605€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
11 981€ -50 709€ -24 479€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
84 034€ 98 793€ 57 346€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
960€ 800€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
960€ 800€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
25 000€ 25 000€ 18€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
18€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
25 000€ 25 000€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
58 074€ 72 993€ 57 329€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
58 074€ 72 993€ 57 329€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 701€ 6 479€ 32 868€