Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KORAD Radiators s.r.o.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.03.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 281 133€ 10 193 022€ 5 325 199€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
18 305 302 € 12 285 666 € 7 678 909 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
12 273 508€ 10 192 099€ 5 325 199€
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 625€ 923€ 4 644€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
757 220€ -619 585€ 1 774 698€
07
V.
Aktivácia
1 066 151€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
133 028€ 53 131€ 23 185€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 067 770€ 2 659 098€ 551 183€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 700 959 € 13 356 852 € 6 848 354 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 058 545€ 5 933 341€ 3 542 746€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 638 479€ 1 635 673€ 1 158 495€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 837 591 € 2 890 771 € 1 444 633 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 986 505€ 2 039 581€ 1 034 033€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
732 223€ 753 786€ 376 608€
19
E.4.
Sociálne náklady
118 863€ 97 404€ 33 992€
20
F.
Dane a poplatky
31 508€ 8 059€ 2 768€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
256 044€ 273 215€ 106 952€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
256 044€ 273 215€ 106 952€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 680€ 20 783€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 862 112€ 2 595 010€ 592 760€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-395 657 € -1 071 186 € 830 555 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 407 480 € 2 004 423 € 2 403 300 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
23 225 € 32 711 € 5 668 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 137 € 1 606 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 137€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 606€
42
XII.
Kurzové zisky
23 225€ 31 508€ 3 965€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
66€ 97€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
203 153 € 259 550 € 94 492 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
156 227 € 192 939 € 90 086 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
171 309€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
156 227€ 21 630€ 90 086€
52
O.
Kurzové straty
20 613€ 40 353€ 1 331€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
26 313€ 26 258€ 3 075€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-179 928 € -226 839 € -88 824 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-575 585 € -1 298 025 € 741 731 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-227 179 € 179 064 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
179 064€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-227 179€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-575 585 € -1 070 846 € 562 667 €