Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EL - STROJ s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.05.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 443€ 12 855€ 15 789€ 27 126€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 443 € 12 855 € 15 789 € 11 463 € 27 126 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
9 443€ 12 855€ 15 789€ 11 463€ 27 126€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 438 € 9 862 € 9 351 € 9 982 € 5 868 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 926€ 4 987€ 4 871€ 5 406€ 2 946€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
510€ 247€ 452€ 572€ 506€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 824 € 4 465 € 3 868 € 3 868 € 2 256 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 560€ 4 133€ 3 828€ 3 828€ 2 233€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
216€ 289€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
48€ 43€ 40€ 40€ 23€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
178€ 163€ 160€ 136€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
160€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 005 € 2 993 € 6 438 € 1 481 € 21 258 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 007 € 7 621 € 10 466 € 5 485 € 23 674 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 005 € 2 993 € 6 438 € 1 481 € 21 258 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
183 € 492 € 985 € 273 € 4 464 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
183€ 492€ 985€ 273€ 4 464€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
822 € 2 501 € 5 453 € 1 208 € 16 794 €