Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

G-STAV SK s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
33 245€ 21 310€ 19 639€ 20 193€ 33 958€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
33 244 € 21 310 € 19 639 € 20 193 € 33 958 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
33 165€ 21 310€ 19 639€ 20 193€ 33 958€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
79€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
38 474 € 20 296 € 18 257 € 19 763 € 24 359 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
30 643€ 16 012€ 10 906€ 15 968€ 12 594€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
11€ 3 620€ 274€ 11 765€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 182 € 3 398 € 2 678 € 2 541 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 347€ 2 161€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
330€ 1 982€ 1 865€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
821€ 872€ 696€ 656€
19
E.4.
Sociálne náklady
14€ 35€ 20€
20
F.
Dane a poplatky
177€ 178€ 178€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
875€ 875€ 802€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
875€ 875€ 802€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 472€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-5 230 € 1 014 € 1 382 € 430 € 9 599 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 522 € 5 287 € 5 113 € 3 951 € 9 599 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
363 € 400 € 451 € 317 € 72 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
163 € 217 € 270 € 136 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
163€ 217€ 270€ 136€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
200€ 183€ 181€ 181€ 72€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-363 € -400 € -451 € -317 € -72 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-5 593 € 614 € 931 € 113 € 9 527 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
94 € 140 € 44 € 2 051 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
94€ 140€ 44€ 2 051€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-5 593 € 520 € 791 € 69 € 7 476 €