Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019
01.05.2019
31.12.2019
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
97 131 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
81 491 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
81 491 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
81 491€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
15 640 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
6 216 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
4 914€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 302€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 424 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9 424€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
97 131 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
8 313 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
3 313 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
88 818 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
83 147€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
5 623 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 366€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
681€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 576€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
48€