Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva M.M., n.o. Košice

2022 2021 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
74€ 74€ 3 431 732€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
74€ 74€ 3 431 732€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€ 738 150€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
74€ 74€ 74€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€ 2 693 509€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
-9 399€ -9 399€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
9 399€ 9 399€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 063 158€ 1 093 632€ 454 264€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
43 902€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
43 902€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
150 771€ 160 698€ 25 979€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
150€ 150€ 1 360€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
120 621€ 92 046€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 24 600€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 43 902€ 43 902€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
30 000€ 0€ -19 283€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
868 485€ 932 934€ 428 286€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
481 737€ 435 323€ 1 534€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
386 748€ 497 611€ 426 751€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 0€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 0€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 063 232€ 1 093 706€ 3 885 997€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-617 452€ -713 512€ 2 178 471€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
6 639€ 6 639€ 228 078€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
6 639€ 6 639€ 6 639€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 221 439€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
36 740€ 36 740€ 1 679 390€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
36 740€ 36 740€ 1 679 390€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-756 891€ 107 246€ 214 143€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
96 060€ -864 138€ 56 861€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 021 949€ 1 130 438€ 1 348 205€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
5 357€ 2 541€ 4 000€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
5 357€ 2 541€ 4 000€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
37 467€ 35 344€ -25 535€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
37 467€ 35 344€ 34 465€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ -60 000€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
181 714€ 177 015€ 268 674€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
42 223€ 53 395€ 3 256€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
37 180€ 22 234€ 25 748€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
21 609€ 13 372€ 15 593€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
6 170€ 3 481€ 4 420€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
74 532€ 84 532€ 219 658€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
797 411€ 915 538€ 1 101 065€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
797 259€ 0€ 1 101 065€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
152€ 915 538€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
658 735€ 676 780€ 359 321€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
658 735€ 676 780€ 359 321€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€ 0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 063 232€ 1 093 706€ 3 885 997€