Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.10.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 341 654€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 321 206€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
20 448 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 653 712 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 653 712€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
365 471 € 2 339 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 275€ 641€
10
B.2
Služby
346 196€ 1 698€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 308 689 € -2 339 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
526 583 €
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
27 605€ 32€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
299 856€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
641€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 981€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
453 308 € -2 371 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
16 678€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
11€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
601€ 34€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-17 290 € -34 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
436 018 € -2 405 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
108 451 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
108 451€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
327 567 € -2 405 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
436 018 € -2 405 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
327 567 € -2 405 €