Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec [zrušená]

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.08.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
47 304€ 67 317€ 44 508€ 8 816€
02
501
Spotreba materiálu
35 231€ 56 002€ 35 154€ 5 597€
03
502
Spotreba energie
12 073€ 11 315€ 9 354€ 3 219€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
29 934€ 7 518€ 14 684€ 141€
07
511
Opravy a udržiavanie
24 132€ 1 910€ 9 227€
08
512
Cestovné
265€ 292€
09
513
Náklady na reprezentáciu
15€ 36€ 6€
10
518
Ostatné služby
5 522€ 5 280€ 5 451€ 141€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
199 837€ 248 218€ 167 715€ 41 083€
12
521
Mzdové náklady
146 129€ 182 258€ 123 511€ 30 226€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
50 106€ 62 218€ 42 135€ 10 334€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 602€ 3 742€ 2 069€ 524€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 083€ 542€ 385€ 62€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 083€ 542€ 385€ 62€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
289€ 461€ 395€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
23
542
Predaný materiál
0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
289€ 461€ 395€
28
549
Manká a škody
0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
0€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
20€ 22€ 4€ 1€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€
42
562
Úroky
0€
43
563
Kurzové straty
0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€
47
568
Ostatné finančné náklady
20€ 22€ 4€ 1€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€
50
572
Škody
0€
51
574
Tvorba rezerv
0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
278 467€ 324 077€ 227 691€ 50 104€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
102
662
Úroky
0€
103
663
Kurzové zisky
0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€
110
672
Náhrady škôd
0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
278 472€ 324 210€ 228 433€ 49 219€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 010€ 1 188€ 1 422€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
277 462€ 323 022€ 228 433€ 47 797€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
278 477€ 324 210€ 228 433€ 49 219€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
9€ 134€ 742€ -885€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
9€ 134€ 742€ -885€