Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.09.2019
31.12.2019
01.09.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 272 131 € 466 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
38 422 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
(012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/)
6 339€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
32 083 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 083€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 233 709 € 466 €
015
B.I.
Zásoby
28€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
704 284 € 466 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
702 112€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 172€ 466€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
529 397 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
529 397€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 272 131 € 466 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
116 597 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-5 000€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
111 597 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 155 534 € 466 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
1 154 956 € 466 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 106 234€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 877€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
42 784€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 061€ 466€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
578€