Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.09.2019
31.12.2019
01.09.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 272 131 € 466 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
38 422 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
6 339€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
32 083 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 083€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 233 709 € 466 €
015
B.I.
Zásoby
28€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
704 284 € 466 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
702 112€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 172€ 466€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
529 397 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
529 397€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 272 131 € 466 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
116 597 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
111 597 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 155 534 € 466 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 154 956 € 466 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 106 234€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 877€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
42 784€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 061€ 466€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
578€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci