Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Sociálny podnik obce Slovinky s. r. o.

2020
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
124 117 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
69 183€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
05
IV.
Aktivácia
0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
54 934€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
141 227 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 991€
11
C.
Služby
7 229€
12
D.
Osobné náklady
122 950€
13
E.
Dane a poplatky
0€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
57€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-17 110 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
50 963 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
24
X.
Výnosové úroky
0€
25
XI.
Kurzové zisky
0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
310 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
31
M.
Nákladové úroky
0€
32
N.
Kurzové straty
0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
310€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-310 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-17 420 €
36
P.
Daň z príjmov
0€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-17 420 €